ČAKALNI SEZNAM

Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku. Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok (19.člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Matije Valjavca Preddvor).

Prednostni vrstni red za 1. 9. 2024:

Čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan. Če otrok s čakalnega seznama do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne more biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, morajo starši ponovno vložiti vlogo za vpis v vrtec v času javnega razpisa za vpis v vrtec za naslednje šolsko leto.

Otrok, ki je bil na čakalni listi in je imel možnost po pozivu vrtca vstop v vrtec a so starši vstop po pozivu zavrnili iz kakršnih koli razlogov, izpade iz čakalne liste in ponovna vloga ne more in ne bo točkovana po 6. točki, 29. člena tega pravilnika. (23.člen)

ČAKALNI SEZNAM ZA ŠOLSKO LETO 2023/24:

Izjemoma lahko vrtec sprejme otroka iz evidenčne liste (tj. po razpisu), če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku ali če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku, ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na čakalni seznam (25.člen).

ČAKALNI SEZNAM ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2024/25, S 1. 9. 2024

  1. Čakalni seznam 1.9.2024_Jezersko
  2. Čakalni seznam 1.9.2024_Bela
  3. Čakalni seznam 1.9.2024_Preddvor

V primeru vprašanj, se prosim obrnite na svetovalno delavko Bojano Kvartuh, na el.pošto bojana.kvartuh@os-preddvor.si.

Dostopnost